Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są sposobem planowania przestrzeni tak, aby nie naruszać ładu przestrzennego. Chodzi przede wszystkim o to, aby przestrzeń danej miejscowości była ładna, schludna i spójna. Gdyby każdy mógł sobie robić co tylko wpadnie do głowy…raczej nasze miasta i wsie nie byłoby zbyt urocze 😉 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy, po…

Udostępnij
Share

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są sposobem planowania przestrzeni tak, aby nie naruszać ładu przestrzennego.

Chodzi przede wszystkim o to, aby przestrzeń danej miejscowości była ładna, schludna i spójna. Gdyby każdy mógł sobie robić co tylko wpadnie do głowy…raczej nasze miasta i wsie nie byłoby zbyt urocze 😉

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy, po co, komu?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest potrzebna wtedy, gdy chcemy budować nieruchomość na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Decyzję otrzymamy wtedy, gdy:

a.) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna jest z drogi publicznej, została zabudowana w sposób pozwalający na to, by określić wymagania dotyczące nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej budynków, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu

[tzn. jeśli zbudowano bloki, to nie postawimy pomiędzy nimi jednego domku jednorodzinnego z ogródkiem, generalnie wszystko musi być spójne]

b.) teren ma dostęp do drogi publicznej

[żeby budynki widziane z drogi były przynajmniej podobne do siebie]

c.) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego

[np. rury doprowadzające bieżącą wodę mogą wystarczyć tylko dla 5 już istniejących gospodarstw domowych, a ktoś chce otworzyć pensjonat na 10 pokoi z łazienkami – uzbrojenie okaże się niewystarczające]

d.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele pozarolnicze i nieleśne, bądź objęty jest zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie  art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 1112)

[jeśli kupiliśmy działkę rolną lub leśną, przed wybudowaniem nieruchomości musimy zmienić przeznaczenie gruntu na budowlany]

e.) decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu otrzyma osoba wnioskująca oraz jej sąsiedzi (jakżeby inaczej, kto lepiej poinformuje o niezgodności, jak nie życzliwy sąsiad? 😉  ). Każda ze stron może się odwołać od tej decyzji w ciągu 14 dni.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i jaki jest jej koszt?

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to dokument, który jest wystawiany przez wójta, burmistrza lub rezydenta miasta w urzędzie (miasta lub gminy). Ubiegać może się każdy, nie trzeba być właścicielem żadnej nieruchomości ani gruntów. Decyzja wydawana jest bezpłatnie w ciągu 2 miesięcy (a w przypadku działek na terenie parku krajobrazowego – 3 miesiące).

Warunki zabudowy, jakie dokumenty należy złożyć?

Oprócz wypełnionego formularza wniosku, który można pobrać na stronie internetowej urzędu miasta bądź gminy, będziemy zobowiązani do złożenia odpowiednich mapek:

  • oryginał mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym uzbrojeniem, ewidencją i sytuacją,
  • oryginał mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,
  • wypis z rejestru gruntów, który wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w Wydziale Geodezji,
  • ewentualne inne mapy, o których dowiemy się w urzędzie,
  • szkice graficzne, określające planowany sposób zagospodarowania terenu (należy na mapce nanieść zarys naszego domu z zachowaniem wszystkich odległości, a także szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, miejsca postojowe),
  • opis budynku jaki zamierzamy wybudować ( jego powierzchnię, wysokość, ilość pięter, przeznaczenie – mieszkalne, usługowe itp.),
  • zapotrzebowania na wodę, energię, gaz i sposób odprowadzenia ścieków,
  • określamy także, czy planowany budynek będzie wpływał na środowisko (domów mieszkalnych zwykle to nie dotyczy).

Każda z mapek jest płatna (zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych), wydawane w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Ich ważność upływa po 3 miesiącach. W tym czasie musimy złożyć kompletny wniosek lub będziemy zmuszeni do ponownego wnioskowania i opłacania mapek.

Wypis z rejestru gruntów, którego koszt to kilkadziesiąt złotych, otrzymamy dopiero wtedy, gdy Kancelaria Notarialna poinformuje Starostwo Powiatowe o zmianie właściciela działki (ma na to miesiąc), a Starostwo zmieni dane w swoim systemie (kolejny miesiąc). Gdy obowiązki zostaną dopełnione, Starostwo poinformuje nas o tym pisemnie. Wówczas możemy składać wniosek o wypis z rejestrów gruntów.

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Budownictwa, Architektury i Urbanistyki.

Udostępnij
Share

Podobne wpisy